SİGORTA DAVALARI 

Trafik Kazaları ve Tazminat Davası Ülkemizde, araç kullanan kişilere yeterli eğitim verilmemesi, trafik denetimlerindeki yetersizlikler, yollardan kaynaklanan kusur ve aksaklıklar, alkollü araç kullanımı, trafik kurallarına riayetsizlik gibi nedenlerden her gün yüzlerce maddi hasarlı, yaralamalı ve ölümlü trafik kazası olmaktadır. Trafik kazaları neticesinde, kazaya karışanların canı veya vücut bütünlüğü yanında, maddi olarak da zararlar meydana gelmektedir. Trafik kazaları neticesinde oluşan maddi – manevi zararların nasıl tazmin edileceği aşağıda dile getirilmiştir.

Ülkemizde sıklıkla meydana gelen ölümlü trafik kazaları neticesinde, vefat edenin yakınları için talep edilecek tazminat hakları aşağıda belirtilmiştir.
-Destekten yoksun kalma tazminatı,
-Cenaze ve defin giderleri,
-Vefat edenin, vefatı anına kadar yapılan tedavi giderleri ve diğer masraflar,
-Kazaya karışan aracın uğradığı hasara ilişkin maddi tazminat,
-Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
-Trafik kazası neticesinde hayatını kaybeden müteveffanın yaşamı süresince destek olduğu ve vefat sonrasında bu destekten yoksun kalan kişiler için doğan maddi tazminata destekten yoksun kalma tazminatı denir. Destekten yoksun kalma tazminatını talep edebilecek kişiler;


Müteveffanın ailesi,( Ölenin Eşi, Anne, baba, çocuk ve kardeşler)
Ölen ile aralarında akrabalık bağı olmasa da, ölenden sağlığında destek aldığını ispat etmek suretiyle 3. kişiler de destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilirler.
Vefat Eden Çocuk İse Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
Trafik kazası neticesinde, vefat eden çocuk ise, vefat edenin anne ve babası, çocuğun ileriki yaşlarında kendilerine destek olacağı nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı talep edebiliriler. Bu tazminat hesaplanırken, vefat  ile çocuğun yaşı ve ileride destek olabileceği kişilerin yaşı ve diğer etkenler değerlendirilerek karar verilir.

Vefat Eden Kişinin Hastane Ve Tedavi Giderleri
Trafik kazası neticesinde hayatını kaybeden şahıs, vefatından önce tedavi görmüş veya ölenin yakınları tarafından tedaviye ilişkin başkaca masraflar yapılmışsa, yapılmış olan bu masraflar da maddi tazminat kapsamında, davalı taraftan istenebilir.

Vefat Edenin Cenaze Ve Defin Giderleri
Trafik kazası neticesinde hayatını kaybedenin cenaze ve defin giderleri de maddi tazminat kapsamında davalıdan talep edilecektir. Bu giderler;

Defin giderleri,
Cenazenin bir yerden bir yere taşınması için gereken zorunlu masraflar,
Kefen masrafı,
Yemek giderleri vb. giderlerdir.
Genellikle Mahkemelerce yapılan uygulamalarda, yukarıda sayılan giderler için maktu olarak belirlenmiş1.000 TL –2.000 TL arası bir rakam takdir edilse de, ölenin yakınları, mahkeme tarafından belirlenen bedelden daha fazla masraf yaptığını ispatladığı takdirde, Mahkemenin ispatlanan bedel oranında karar vermesi gereklidir. Trafik Kazaları ve Tazminat Davası

Ölümlü Trafik Kazası Manevi Tazminat
Ölümlü trafik kazası neticesinde vefat edenin, yakınlarının, ölüm nedeniyle yaşadığı üzüntü ve ıstırabın bir parça da olsa tatmin edilebilmesi amacıyla kanun koyucu tarafından öngörülmüş bir tazminat türüdür. Ölümlü trafik kazası nedeniyle talep edilen manevi tazminata ilişkin takdiri yasa koyucu münhasıran hakime vermiştir. Dosya Hakimi talep konusu maddi tazminata ilişkin karar verirken, dosyaya sunulan raporlar ve diğer maddi deliller doğrultusunda hareket etmek zorunda iken, ölümlü trafik kazası neticesinde manevi tazminat hususunda, hakim karar verme serbestisine sahiptir. Fakat bu serbesti, hakimin keyfi bir şekilde karar verebileceği anlamına da gelmemektedir. Dosya hakimi, davalı ve davacı tarafların sosyo- ekonomik durumları, ölümlü trafik kazasının ve bunun neticesinde gerçekleşen vefatın ilgililer üzerindeki etkisi gibi gerçekleri dikkate alarak hakkaniyete uygun bir tazminata hükmedecektir.

Yaralamalı Trafik Kazaları
Yaralamalı trafik kazalarında, kaza neticesi yaralanan kişinin yaşamı sürdüğü için destekten yoksun kalma tazminatı yoktur. Trafik kazası neticesinde kazadan etkilenen kişi,
 

-Kaza dolayısı ile yapılan tedaviye ilişkin giderleri,
Kaza dolayısı ile hastanede veya evinde yattığı, tedavi gördüğü süreç içerisinde çalışamadığı için mahrum kaldığı gelirlerin tazminini isteyebilir.
Kaza nedeniyle yaşadığı elem ve ıstırap için yine manevi tazminat talep edebilecektir.


İş Göremezlik Tazminatı
Trafik kazası neticesinde yaralanan kişide uzuv kaybı, kısmi veya tamamen felç olma durumu veyahut ta meslekte belli oranlarda kazanma gücünü kaybedenler bu nedenlerden dolayı tazminat isteme hakkına sahip olacaktır.

Trafik Kazası Sonrası Araçta Meydana Gelen Maddi Zararlar
Trafik kazası neticesi, kazaya karışan araçtaki maddi zararlar da, trafik kazasında kusurlu olan şahıstan ve kusurlu aracın sigorta şirketinden talep edilebilecektir.

 

Ölümlü Trafik Kazası Manevi Tazminat

Ölümlü trafik kazası neticesinde vefat edenin , yakınlarının , ölüm nedeniyle yaşadığı üzüntü ve ıstırabın bir parça da olsa tatmin edilebilmesi amacıyla kanun koyucu tarafından öngörülmüş bir tazminat türüdür. Ölümlü trafik kazası nedeniyle talep edilen manevi tazminata ilişkin takdiri yasa koyucu münhasıran hakime vermiştir. Dosya Hakimi talep konusu maddi tazminata ilişkin karar verirken, dosyaya sunulan raporlar ve diğer maddi deliller doğrultusunda hareket etmek zorunda iken, ölümlü trafik kazası neticesinde manevi tazminat hususunda, hakim karar verme serbestisine sahiptir. Fakat bu serbesti , hakimin keyfi bir şekilde karar verebileceği anlamına da gelmemektedir. Dosya hakimi, davalı ve davacı tarafların sosyo-ekonomik durumları, ölümlü trafik kazasının ve bunun neticesinde gerçekleşen vefatın ilgililer üzerindeki etkisi gibi gerçekleri dikkate alarak hakkaniyete uygun bir tazminata hükmedecektir.

Yaralamalı Trafik Kazaları

Yaralamalı trafik kazalarında, kaza neticesi yaralanan kişinin yaşamı sürdüğü için destekten yoksun kalma tazminatı yoktur. Trafik kazası neticesinde kazadan etkilenen kişi,

  • Kaza dolayısı ile yapılan tedaviye ilişkin giderleri,
  • Kaza dolayısı ile hastanede veya evinde yattığı, tedavi gördüğü süreç içerisinde çalışamadığı için mahrum kaldığı gelirlerin tazminini isteyebilir.
  • Kaza nedeniyle yaşadığı elem ve ıstırap için yine manevi tazminat talep edebilecektir.
 
Trafik Kazası Sonrası Araçta Meydana Gelen Maddi Zararlar

Trafik kazası neticesi, kazaya karışan araçtaki maddi zararlar da, trafik kazasında kusurlu olan şahıstan ve kusurlu aracın sigorta şirketinden talep edilebilecektir.

Trafik kazası sonrası ekonomik tazminat davası kime karşı açılır?

Maddi hasarlı davada asıl davalı kusurlu aracın sürücüsüdür. Aracı kullanan kişinin reşit olmaması, çocuk olması, zihinsel engelli olması vb. durumlarda olay o kişinin velisine intikal ettirilmelidir.
numaralı maddi zarar davasında diğer davalı, aracın sürücüsü olan kişi veya kuruluştur. Trafik kazasına sebep olan kişi ile aracın ruhsat sahibi farklı kişiler ise hem kazaya sebep olan şahıs hem de ehliyet sahibi dava edilebilir.Unutulmamalıdır ki, aracın sürücü belgesi sahibi olmak için dava açılmış olmak yeterli değildir. Kazaya karışan araç fiilen ruhsat sahibine ait ise dava ruhsat sahibi aleyhine de açılır. Ancak, sürücü belgesi sahibi, aracı noter aracılığıyla başka bir kişi veya kuruluşa satmış ancak henüz piyasaya arz edilmemişse, alacağın alıcısı, aracı noter aracılığıyla satın alıp piyasaya arz eden kişi olacaktır. piyasada kraliyet mülkiyetinde. Trafik kazalarında sigorta şirketlerinin sorumluluğu

Trafik kazası sonucu ihbar edilebilir maddi hasar durumunda, kusurlu aracın araç sigortası kaza sonucu (kazanın neden olduğu) maddi hasarı zorunlu miras kapsamında müştereken ve müteselsilen ödemek zorundadır. Sorumluluk sigortası. Sigorta şirketinin sorumluluğu, sigorta poliçesinde belirtilen miktar ile sınırlıdır.Halihazırda zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki poliçelerin tutarları 100.000 TL ile 175.000 TL arasında değişmektedir. Bu nedenle trafik kazası sonucu oluşan hasar 300.000 TL olsa bile sigorta şirketi poliçede belirtilen meblağdan sorumludur.Genel olarak sigorta şirketleri trafik kazalarından kaynaklanan sadece maddi zararlardan sorumlu olup, manevi zararlardan sorumlu değildir. Ancak, sigorta şirketine manevi hasar için ek bir prim ödenir ve manevi hasar poliçe tarafından karşılanırsa, sigorta şirketi manevi hasardan da sorumludur.

Kanunen, yoldaki tüm araçların zorunlu mali mesuliyet sigortası olması zorunludur. Bu sigortaya sahip olmayan herkes para cezasına çarptırılacaktır. Ancak zorunlu mali mesuliyet sigortası olmayan ve kazaya karışan araç ile ilgili olarak hangi işlem yapılır?Bu durumda kanuna uygun olarak “Sigorta Hesabı” adı verilen fon kurulmuştur. Trafik kazası sonucunda maddi hasara uğrayan kişi, kusurun sigortacısı olarak sigorta hesabından talepte bulunarak bu zararı talep etmelidir. Trafik kazalarından kaynaklanan maddi hasarlar için sigorta hesabının sorumluluk limitleri kanunla düzenlenir.

Trafik kazalarında sebebi bilinmeyen hasara neden olan trafik kazalarında, zarar görenden mal ve zararın tazminini sigorta hesabından talep edebilir.

Evlilik indirimi
Ölümlü trafik kazası sonucunda, ileride yeniden evlenme ihtimalleri ve vefat sonucu evlenecekleri kişilerden aldıkları destek nedeniyle belli bir miktar tazminat hesaplanmamaktadır. Ölüm . Hesaplama yapılırken mahkemeler, AYİM'in bir kararda uyguladığı kriterleri dikkate alarak buna göre hareket ederler.

AYİM (Askeri Yüksek İdare Mahkemesi) tablosuna göre; kocası vefat eden bir kadının evlenme şansı

17-20 yaş arası % 52

21-25 yaş arası % 40

26-30 yaş arası % 27

31-35 yaş arası % 17

36-40 yaş arası % 9

41-50 yaş arası % 2

51-55 yaş arası % 1

Yukarıdaki yüzdeler, çocuksuz eşler için olup, AYİM uygulamasında 18 yaşından küçük her çocuk için % 5 indirim yapılmaktadır.

AYİM (Askeri Yüksek İdare Mahkemesi) tablosuna göre; Karısı vefat eden bir erkeğin evlenme şansı

17-20 yaş arası erkekler % 90

21-25 yaş arası erkekler % 70

26-30 yaş arası erkekler % 48

31-35 yaş arası erkekler % 30

36-40 yaş arası erkekler % 15

41-50 yaş arası erkekler % 4

51-55 yaş arası erkekler % 2

Sermaye Payı İndirimi: Hesap edilen tazminat miktarından SGK tarafından ödenen bir sermaye payı ödencesi var ise bu da tazminattan indirim sebebi sayılmaktadır.